NABYCIE CZŁONKOSTWA

Dołącz do nas!
Członkostwo w partii Nowoczesna Ryszarda Petru, zgodnie z przepisami Statutu, nabywa się na własny wniosek, na mocy uchwały Zarządu Regionu.
Członkiem Nowoczesnej może zostać osoba, która:
posiada obywatelstwo polskie;
  • ukończyła 18 lat;
  • korzysta z pełni praw publicznych;
  • nie została prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane
  • z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • złoży deklarację członkowską wraz z deklaracją poparcia celów Nowoczesnej określonych w statucie;
  • nie jest członkiem innej partii politycznej
Osoba ubiegająca się o członkostwo powinna dostarczyć osobiście (do biura poselskiego, siedziby Zarządu Regionu / koła, podczas spotkania otwartego) albo przesłać pocztą (na adres biura poselskiego, siedziby Zarządu Regionu / koła), własnoręcznie podpisaną deklarację, zawierającą indywidualne rekomendacje trzech członków Nowoczesnej:
  • wyrażone w treści deklaracji, poprzez złożone podpisy

lub

  • załączone na piśmie (również w formie wydruku z poczty elektronicznej), wskazujące: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL osoby rekomendowanej,
Istnieje możliwość dostarczenia deklaracji nie zawierającej rekomendacji lub zawierającej rekomendacje w niewystarczającej liczbie. W tym przypadku Zarząd Regionu zastrzega sobie prawo do:
  • przeprowadzenia z wnioskodawcą osobistej rozmowy,
  • skierowania prośby o przedłożenie szczegółowego życiorysu.
Szczegółowa procedura nabycia członkostwa znajduje się w zakładce dokumenty.

NAPISZ DO NAS

Masz pytanie lub komentarz? Czekamy na Twoją wiadomość!

Wysyłanie

©2020 .Nowoczesna Wszelkie prawa zastrzeżone

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?